Career ve Fakultní nemocnici Olomouc

For new employees

Je-li s uchazečem dohodnuto jeho obsazení konkrétní pracovní pozice v rámci FN Olomouc, včetně termínu jeho nástupu na tuto pozici, jsou mu sděleny přesné pokyny k realizaci tohoto procesu.

 • Uchazeč obdrží seznam dokumentů, které musí v dohodnutém termínu doložit:
  • kompletně vyplněný osobní dotazník,
  • výpis z rejstříku trestů,
  • doklady o dosaženém vzdělání,
  • zápočtový list z předešlého zaměstnání.
 • Při osobním setkání je vyzván k předložení občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny.
 • Před nástupem do zaměstnání absolvuje vstupní zdravotní prohlídku, jejíž závěr musí být kladný, tedy že uchazeč je zdravotně způsobilý k výkonu té konkrétní pracovní pozice.
 • Po splnění všech těchto náležitostí, před termínem jeho nástupu, je s novým zaměstnancem podepsána pracovní smlouva.
 • Po přijetí do pracovního poměru se nový zaměstnanec zúčastní vstupního školení, které se koná první dva pracovní dny v měsíci.
 • První den se jedná zejména o sdělení základních informací o FN Olomouc, realizace povinných legislativních školení nových zaměstnanců a další informace související s organizačně provozním chodem nemocnice.
 • Druhý den (pouze pro NLZP) jsou účastníci školení seznámeni s činnostmi Odboru hlavní sestry, se správnými postupy ošetřovatelské péče, dále absolvují školení kardiopulmonální resuscitace a školení v programu MEDEA.
 • V rámci adaptačního procesu, který musí úspěšně každý nově nastupující zaměstnanec absolvovat, je uchazeč zaškolen v procesech a postupech související s výkonem jeho pracovní pozice.
Možnosti ubytování

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.